ДОКУМЕНТИ

Годишен план за јавни набавки 2024

Документ

Одлука за вработување за оглас бр. 01/2023

Одлука

Јавен оглас

Јавен оглас бр. 01/2023

Пријава за вработување

Преземи

Завршна сметка 2022 година

603787631

 Правилник за спроведување на годишно интервју

Преземи

Правилник за формата и содржината на јавниот оглас и пријава за вработување

Преземи

Правилник за содржина и форма на интерниот оглас

Преземи

Годишен извештај 2022 – НУ Народен Театар Битола

Преземи

Одлука за избор по јавен оглас – Самостоен референт за правни работи

Одлука

Одлука за избор на Актер 4-та група (3 извршители)

Одлука

Јавен оглас бр.03/2022 – Драматург

Одлука за потреба од засновање на јавен оглас, Јавен оглас бр.03/2022

Пријава за вработување

Преземи

Пријава за оглас за вработување со унапредување

Пријава

Јавен оглас

Јавен оглас – самостоен референт за правни работи

Јавен оглас

Јавен оглас бр. 02/2022

Одлука

Одлука по јавен оглас бр.380/2022

Интерен оглас за вработување – Драматург

Оглас 01-2022

Пријава за интерен оглас

Пријава

Завршна сметка 2021 година

603787631

Список на лица вработени во НУ НТБ

Годишен извештај за спроведување на законот за слободен пристап до информации – НУ НТБ
Податоци за функционерот или одговорното лице кај имателот на информацијата – НУ НТБ
Органограм
 
Годишен план за јавни набавки – 2022
 
Одлука за вработувања

Пријава за вработување

Преземи

Јавен оглас Определено време – 3 актери, ноември 2021
Годишен план за спречување на корупција 2021
Соопштение до јавноста, во однос на COVID-19 потоколите !
Годишен извештај за Слободен пристап на информации од јавен карактер 2020 НУ НТБ
Завршна сметка 2020 година
603787631
 
Протокол за работа со превентивни мерки против COVID 19 на НУ НАРОДЕН ТЕАТАР БИТОЛА
Завршна сметка 2019 година

603631787