Документи

Завршна сметка 2022 година

603, 787, 631

Правилник за спроведување на годишно интервју

Правилник годишно интервју

Правилник за формата и содржината на јавниот оглас и пријавата за вработување

Правилник јавен оглас и пријава за вработување

Правилник за содржина и форма на интерниот оглас

Правилник интерен оглас

Годишен извештај 2022 – НУ Народен Театар Битола

Годишен извештај

Одлука за избор по јавен оглас – Самостоен референт за правни работи

Одлука

Одлука за избор на Актер 4-та група (3 извршители)

Одлука

Јавен оглас бр.03/2022 – Драматург

Одлука за потреба од засновање на јавен оглас, Јавен оглас бр.03/2022

Пријава за вработување                                                                                                                                                                       

Пријава                                                                                                                                                                                                       

Пријава за оглас за вработување со унапредување                                                                                                     

Пријава                                                                                                                                                                                                       

Јавен оглас

Јавен оглас – самостоен референт за правни работи

Јавен оглас                                                                                                                                                                                                 

Јавен оглас бр. 02/2022                                                                                                                                                                 

Одлука                                                                                                                                                                                                     

Одлука по јавен оглас бр.380/2022                                                                                                                                     

Интерен оглас за вработување – Драматург.    

Оглас 01-2022.                                                                                                                                                                                           

Пријава за интерен оглас.                                                                                                                                                       

Пријава