YESENIN

Musical-poetic drama
Directed by: Blagojce Bozinovski
Adaptation and music Marjan Necak
Scenography by: Valentin Svetozarev
Costume design by: Blagoj Micevski

 

Roles:
Yesenin-old: Mitko S. Apostolovski
The young Yesenin: Vlatko Ilievski (k.g).
Isadora Duncan and Galya: Gabrielle Petrusevska
Mother: Sonja Oshavkova
Yesenin: Mihail Istilijanov